Günümüzde gerçekleştirilen ticaret faaliyetlerde kültürlerarası temas göz ardı edilemez. Küreselleşme çağında gerçekleşen kültürlerarası temas ise tarafların kültürel farklılıklara, iletişim stillerine, karar verme süreçlerine ve algılayış biçimlerine özen göstermesini gerektirmektedir. Kültürel farklılıkları önemsemeyen bir faaliyette ise yanlış anlamalar, iletişim eksiklikleri ve çatışmalar kaçınılmazdır.

Şirket çalışanlarının kendi iletişim tarzlarını kültürel farklılıklara adapte edebilen, uyum sağlayabilmesi, çok kültürlü takımlarda etkin çalışabilmesi ve çeşitliliğe empati ve sempati ile yaklaşabilmesi oldukça önemlidir.

Türk Kültür Vakfı, deneyimsel, yenilikçi, katılımcı ve interaktif eğitimler, atölyeler ve seminerlerle Türkiye’de faaliyet gösteren kültürlerarası kurum ve şirketlere çözümler sunmaktadır. Özelleştirilmiş çalışmalar sonucunda, katılımcıların;

  • Çeşitli kişisel iletişim stilleri hakkında bilgilerini artırmaları,
  • Çok kültürlü ortamlarda kendilerine güvenli olarak iletişim kurmaları,
  • Etkili kültürlerarası iletişime yönelik yetkinlikler geliştirmeleri,
  • Kültürlerarası bir etkileşim için etkili ve uygun davranışları irdelemeleri,
  • Farklı kültürel çevrelere olan uyumlarını artırmaları,
  • Yaratıcı düşünme ve sorun çözümüne yönelik perspektif çeşitliliği sağlamaları
  • Çok kültürlü takım ve projelerde daha etkin çalışmaları,
  • Türkiye’ye özgü “Kültürel Lens” ve “Kültürel Boyutlar” hakkında farkındalık ve bilgilerini artırmaları,

hedeflenmektedir.

Bilgi İçin: info@turkkulturvakfi.org.tr